مقاله های هبلکس

اندود خارجي هبلکس

بايد قبل ازاجراي اندود بر روي ديوار اجرا شده فواصل بين قطعات بلوك سبک فرمستون و اعضاء سازه اي (قاب) و همچنين درزهاي بين بلوك ها هبلکس كنترل شوند، تا شكاف، درزهاي عريض و يا حفره اي وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها بايد با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس يا كفي پلي يورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت هاي عبور لوله بايد محكم به ديوار متصل شده و فضاهاي خالي با ملات يا كف پلي يورتان پر و تراز گردد . توصيه مي شود يك شيار V شكل كه با ماده آب بند ارتجاعي پر مي شود در راستا و روي خط شناژها ( تيرها ، نعل درگاه ها و ... ) و همچنين بصورت قائم در كناره هاي پنجره ها از زير لبه ها تا روي كف ايجاد شود.

تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

جايگيري صحيح هر بلوك فرمستون از نظر افقي و عمودي توسط ضربه زدن با چكش پلاستيكي انجام مي شود . جايگيري صحيح (از نظر تراز و شاقولي بودن) اهميت زيادي دارد.
الف- تراز و شاقولي كردن رج هاي بعدي با استفاده از چكش لاستيكي، اعمال ملات چسب بلوک هبلکس در درزهاي عمودي و افقي
ب- تعبيه مراحل عبور تاسيسات الكتريكي در بلوک سبک هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت چسب (ملات نازك) در سطوح افقي و قائم بايد حدود 2 ميلي متر باشد (ويژگي هاي ملات لايه نازك كه مناسب براي استفاده در ديوار چيني با قطعات AAC هستند در استاندارد ملي ايران به شماره 706 ارائه شده است) رواني و كارائي چسب بايد به ميزاني باشد كه براحتي از بين دندانه هاي ماله عبور كرده و روي سطح اعمال شود . پس از اعمال چسب و تا زمان قرار دادن بلوك در محل خود شكل دندانه هاي چسب ايجاد شده روي بلوك بايد حفظ شده و نريزد.