مقاله های هبلکس

فواید بلوک هبلکس تهران

سبكي وزن بلوک هبلکس تهران و هبلکس ورامین: 550 الي 600 كيلوگرم در متر مكعب.
صرفه‌جويي در مصرف فولاد: با توجه به سبكي هبلكس ورامین بار مرده ساختمان كاهش مي‌يابد به همين دليل مصرف فولاد كاهش مي‌يابد.
بر خلاف مصالح معمولي مثل آجر و سفال، AAC را مي‌توان سوراخ نمود، ميخ زد و يا بريد.

اتصال ديوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنايي معمولي بايد در همه درزهاي اتصال ديوار به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون بايد توسط برس، عاري از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـايل مناسـب بـراي اطمينان از زبري و پيوستگي مكانيكي خوب، خراش هايي ايجاد شود. ديوارها بايد بطور مكانيكي و با ميله هاي مهاري از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل مي شوند. انتهاي بيروني ميله مهار، بايد در شياري كه در بلوك هبلکس ايجـاد شـده، قـرار داده شـود و بـا اسـتفاده از يـك مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهناي شيار نبايد بيشـتر از 2cm باشـد، سـوراخ هـاي مهاري در ستون بايد با يك سرمته 14mmسوراخ شود. ميله هـاي مهـاري بايـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگي باشند.

 

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.