مقاله های هبلکس

بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بتن سبک (بلوک سبک) به علت پایین بودن وزن مخصوصش یک عایق موثر در مقابل گرما،سرما و صداست .استفاده از بتن سبک (بلوک سبک) بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد. بتن سبک (بلوک سبک) عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اگوستیک به شمار می رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیري از ورود صداهاي اضافی می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) هزینه کمتري را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات بعلت سبکی انها بسیار آسان می باشد و هر گونه نازك کاري براحتی روي پوشش بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.

امتیاز عامل اقتصادي بلوک هبلکس تهران

سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن با توجه به نوع کاربرد آن به طور کلی به لحاظ اقتصادي مخارج ساختمان را به میزان قابل ملاحظه اي کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از بلوک هبلکس تهران ، وزن اسکلت فلزي و دیوارها و سقف کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروي زلزله خسارت کمتري را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.