مقاله های هبلکس

کاربرد ثرمستون در ساختمان

1 - شیب بندي پشت بام با فرمستون
بتن سبک (فرمستون) با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن براي پوشش شیب بندي استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روي بلوک سبک هبلکس را عایق بندي یا ایزولاسیون نمود.

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

مقاومت بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در مقابل آتش فوق العاده می باشد .
به طور مثال قطعه اي از نوع بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) با وزن فضایی 700 الی 800 کیلو گرم در متر مکعب که حداقل 8سانتی متر ضخامت داشته باشد به راحتی تا 1270 درجه سانتیگراد را تحمل مینماید و اصولاً در وزنهاي پایین غیر قابل احتراق است.

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در قشرهاي سطحی داراي تخلخل فراوان میباشد در نتیجه شکافهاي مویین و درزهاي کمتري در سطح ایجاد میشود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت.