مقاله های هبلکس

ملات چسباننده لايه نازك

استفاده از ملات هاي خشك آماده يكي از مناسب ترين روش ها مي باشد . در اين مورد طبق توصيه توليد كننده مقداري آب به مواد خشك اضافه نموده و آن را مخلوط مي كنند . توصيه مي شود براي اختلاط از روش مكانيزه استفاده شده و اختلاط تا حذف هوا ادامه يابد.براي دستيابي به نتيجه مطلوب، عمل اختلاط در سرعت كم انجام شود . پس از مدت كوتاهي اختلاط، ملات براي مصرف آماده ميشود . عمر كارايي ملات ها معمولا بين 4 تا 5 ساعت مي باشد . بدين لحاظ بايد مقدار ملات (چسب بلوک هبلکس) مورد نياز با دقت، تعيين شده تا ملات بلوک هبلکس (چسب بلوک) اضافي نيامده و خشك نگردد زيرا به هيچ عنوان اضافه نمودن آب و اختلاط مجدد ملات بلوک هبلکس (چسب AAC) مجاز نمي باشد.

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

در مواردي كه قطعات بلوک سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود. قطعات بلوک سبک هبلکس تهران بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته و قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت يكنواخت در قطعه بلوک هبلکس توزيع شود.

روش نصب بلوک هبلکس تهران

براي نصب بلوك هاي AAC هبلکس بايد از ملات بستر نازك (كه به آن چسب هبلکس یا چسب بلوک سبک نيز اطلاق مي شود) مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 706 استفاده شود (به جز ملات رج اول كه توصيه شده ازملات سنتي استفاده شود) توصيه ميشود با توجه به جذب آب نسبتاً زياد بلوك هاي AAC از ملات هاي خشك آماده مخصوص كه بدين منظور توليد شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نياز براي دستيابي به رواني و كارائي مناسب ، طبق توصيه توليد كننده ملات خشك آماده تنظيم شود.