مقاله های هبلکس

نحوه اتصال ديوار به ديوار فرمستون

نحوه اتصال ديوار به ديوار فرمستون

در پروژه های بلوک سبک هبلکس یا همان فرمستون معمولاً اتصال هاي غير باربر به ديگر ديوارها به يكي از دو صورت "T" شكل يا "L" شكل انجام مي شود.

در اتصال L شكل چنانچه دو ديوار همزمان با هـم و بـه صـورت لاريـز اجـرا شـوند ( الزامـات استاندارد ملي ايران به شماره 2800 را برآورده نمايند) نياز به تمهيدات ديگري نمي باشد در اتصال "T" شكل، چنانچه دو ديوار با ضخامت هاي متفاوت يا كاربرد هاي متفاوت، به يكديگر متصل شوند، بايد اتصال از نوع اتصال با فاصله و با جزييات ارائه شده در شكل انجام شود. بدين منظور بايد جهت اطمينان از عملكرد دو ديوار، يك درز با ضخامت حداقل 6 ميلي متر تعبيه شده و با استفاده از مواد مناسب ( مانند كف پلي اورتان ) پر شوند و همچنين در فاصله هر دو رج (قائم)، با استفاده از بست هاي برش گير منايب، مطابق آن چه گفته شده، ازجابجايي نسبي آن ها جلوگيري نمود.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.