مقاله های هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت چسب (ملات نازك) در سطوح افقي و قائم بايد حدود 2 ميلي متر باشد (ويژگي هاي ملات لايه نازك كه مناسب براي استفاده در ديوار چيني با قطعات AAC هستند در استاندارد ملي ايران به شماره 706 ارائه شده است) رواني و كارائي چسب بايد به ميزاني باشد كه براحتي از بين دندانه هاي ماله عبور كرده و روي سطح اعمال شود . پس از اعمال چسب و تا زمان قرار دادن بلوك در محل خود شكل دندانه هاي چسب ايجاد شده روي بلوك بايد حفظ شده و نريزد.