مقاله های هبلکس

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

در مواردي كه قطعات بلوک سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود. قطعات بلوک سبک هبلکس تهران بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته و قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت يكنواخت در قطعه بلوک هبلکس توزيع شود.