مقاله های هبلکس

روش نصب بلوک هبلکس تهران

روش نصب بلوک هبلکس تهران

براي نصب بلوك هاي AAC هبلکس بايد از ملات بستر نازك (كه به آن چسب هبلکس یا چسب بلوک سبک نيز اطلاق مي شود) مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 706 استفاده شود (به جز ملات رج اول كه توصيه شده ازملات سنتي استفاده شود) توصيه ميشود با توجه به جذب آب نسبتاً زياد بلوك هاي AAC از ملات هاي خشك آماده مخصوص كه بدين منظور توليد شده اند استفاده شود مقدار آب مورد نياز براي دستيابي به رواني و كارائي مناسب ، طبق توصيه توليد كننده ملات خشك آماده تنظيم شود.