مقاله های هبلکس

ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

بلوک سبک هبلکس تهران اغلب داراى ويژگى هاى مطلوب چون قابليتهاى اره کشی، میخ کوبی، سوراخ کاری و یا شیارکنی، تعبیه عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، نصب چارچوب ها، درب، پنجره، اجرای تزئينات، پوشش ها و رنگ هاى مقتضى و نماهاى مختلف را داراست و ضمن عدم نياز به بتونه اضافى، امكان تطبيق با طرح هاى گوناگون معمارى را از جمله در سطوح و احجام منحنى در كاربریهاي مختلف دارا مي باشد.