مقاله های هبلکس

مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

همانگونه که پیش تر گفته شد آنچه که مشخصه بارز و شاخص بلوک سبک هبلکس ورامین یا بتن سبک تهران می باشد ، استحکام لازم ، کاربرد سریع در ساختمان سازي ، سبک و شکل پذیر بودن ، عایق بودن در مقابل سرما ، گرما و صدا ، صرفه جویی در ملات مصرفی و در نهایت ارزان بودن بلوک سبک هبلکس تهران در برابر سایر مصالح ساختمانی است و در یک کلام می توان نتیجه گرفت که استفاده از بلوک سبک تهران وزنی سبک تر ، سرعتی بیشتر ، مصالحی کمتر را به همراه دارد. در هبلکس (فرمستون) به لحاظ داشتن تخلخل عمل تبخیر به آسانی انجام می شود . با توجه به آئین نامه جدید محاسباتی و ایمن سازي ساختمانها در برابر زلزله تنها راه حل صرفه جویی در مقابل کاربرد مصالح و افزایش ایمنی بکارگیري مصالح سبک وزن می باشد که بناي سبک یا هبلکس (فرمستون،ثرمستون) شاخص این مزایاست .
یک متر مکعب هبلکس (فرمستون) 6000 کیلوگرم وزن دارد که برابر با 1000 عدد آجر معمولی به وزن 2 تن است .
بلوک هبلکس (فرمستون،ثرمستون) پدیده اي نوین در ساختمان سازي است که با توجه به مزایاي خاص آن جایگاه ویژه اي در امر مسکن و ساختمان خواهد داشت.