مقاله های هبلکس

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

مقاومت بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در مقابل آتش فوق العاده می باشد .
به طور مثال قطعه اي از نوع بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) با وزن فضایی 700 الی 800 کیلو گرم در متر مکعب که حداقل 8سانتی متر ضخامت داشته باشد به راحتی تا 1270 درجه سانتیگراد را تحمل مینماید و اصولاً در وزنهاي پایین غیر قابل احتراق است.