مقاله های هبلکس

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در قشرهاي سطحی داراي تخلخل فراوان میباشد در نتیجه شکافهاي مویین و درزهاي کمتري در سطح ایجاد میشود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت.