مقاله های هبلکس

بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بتن سبک (بلوک سبک) به علت پایین بودن وزن مخصوصش یک عایق موثر در مقابل گرما،سرما و صداست .استفاده از بتن سبک (بلوک سبک) بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد. بتن سبک (بلوک سبک) عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اگوستیک به شمار می رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیري از ورود صداهاي اضافی می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.