مقاله های هبلکس

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) هزینه کمتري را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات بعلت سبکی انها بسیار آسان می باشد و هر گونه نازك کاري براحتی روي پوشش بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.