مقاله های هبلکس

امتیاز عامل اقتصادي بلوک هبلکس تهران

امتیاز عامل اقتصادي بلوک هبلکس تهران

سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن با توجه به نوع کاربرد آن به طور کلی به لحاظ اقتصادي مخارج ساختمان را به میزان قابل ملاحظه اي کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از بلوک هبلکس تهران ، وزن اسکلت فلزي و دیوارها و سقف کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروي زلزله خسارت کمتري را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.