مقاله های هبلکس

اندود دیوارهای بلوک هبلکس

اندود دیوارهای بلوک هبلکس

در صورت اجراي صحيح ديوارها، سطح بلوک هبلكس تهران (نسبت به ساير مصالح) به اندودي بيش از ۲ الي ۶ ميليمتر نياز نخواهد بود.