مقاله های هبلکس

دستورات العمل اجرایی هبلکس

دستورات العمل اجرایی هبلکس

1. کادر اجرایی :

کار با بلوک سبک هبلکس (سیپورکس) اصلا تخصص خاصی نمیخواهد و با توجّه به ابعاد بلوک هبلکس تهران (سیپورکس) و سهولت کار با بلوک سبک هبلکس (فرمستون)، و سرعت اجرا در مقابل آجر یا سفال ۲ الی ۳ برابر بیشتر است.

2. ملات مورد نیاز :

ملات چسب بلوک سبک (چسب بلوک هبلکس) یا ماسه سیمان ملات مورد نیاز بلوک سبک هبلکس (سیپورکس) است.
با توجه اینکه بلوک های سبک هبلکس (سیپورکس) یک نوع بتن سبک می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود، و در بعضی قسمت ها مثل اتاق ها می توان از ملات گچ و خاک؛ جهت صرفه جویی اقتصادی نیز استفاده نمود.