مقاله های هبلکس

کارپذيري هبلکس با انواع ملاتها

کارپذيري هبلکس با انواع ملاتها

بلوک هبلکس تهران (بلوک سبک هوادار) به دليل سطح زبر و خشن بلوک هبلکس تهران محصولي است که انواع اندودهاي متداول نظير ماسه سيمان و گچ و خاک را به بلوک سبک هوادار جذب نموده و با ضخامت کم از انواع اندودها قابل اجرا مي باشد.