مقاله های هبلکس

صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

ملات مصرف شده در یک دیوار ساخته شده از بلوک سبک هوادار نیز یک چهارم دیوار ساخته شده از آجر است. این بالا بودن حجم بلوک سبک هوادار نه تنها یک مزیت حمل و نقلی است، بلکه مزیت صرفه جویی نیز دارد.