مقاله های هبلکس

نصب در و پنجره در هبلکس

نصب در و پنجره در هبلکس

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوک سبک هبلکس (بلوک aac) قابل نصب است. توصیه می شود چهارچوبهای فلزی دربها با ملات ماسه سیمان پر شود.