مقاله های هبلکس

حجم بلوک هبلکس و بارگیری

حجم بلوک هبلکس و بارگیری

- به دلیل وزن مخصوص کم و ابعاد بلوک هبلکس تهران (بلوک بتنی گازی) مناسب پالت، امکان حمل و بارگیری حجم بیشتری از محصول وجود دارد.
- بارگیری و حمل بلوک بتنی گازی که در قالبهای ۱۵/ ۳متر مکعبی بسته بندی میشود راحت تر و سریعتر خواهد بود.