مقاله های هبلکس

برتری های بلوک سبک هبلکس

برتری های بلوک سبک هبلکس

بلوک اتوکلاوشده هبلکس را به راحتی می توان اره نموده و یا میخ در آن کوبید.
در بلوک اتوکلاوشده هبلکس می توان محل پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله بوجود آورد.
بتن سبک هبلکس (بلوک اتوکلاو شده) در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارد.

بلوک بتنی گازی هبلکس ( بلوک بتنی گازی ) را به راحتی می‌توان برش زد.
سبکی وزن، سهولت نصب و اجرای بلوک بتنی گازی (بلوک شیشه ای) از مزایای بسیار خوب بلوک هبلکس تهران است.
سایش سطح بلوک هبلکس تهران (ثرمستون) به راحتی انجام می‌شود.
اجرای تأسیسات بر روی بلوک هبلکس تهران (فرمستون) به راحتی انجام می‌شود.