مقاله های هبلکس

اجرا آسان با بلوک فرمستون

اجرا آسان با بلوک فرمستون

كار با بلوك سبك (فرمستون) بسيار آسان است و ميتوان براحتي همانند چوب بلوک فرمستون را برش داده، در بلوک سبک هبلکس ميخ كوبيد و يا تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان را در بلوك سبك (فرمستون) جاسازي نمود.