مقاله های هبلکس

هزینه بنایی با بلوک سبک

هزینه بنایی با بلوک سبک

مقايسه قيمت هاي تمام شده بنائي با بلوك سبک هبكس و آجر نشان ميدهد كه هر متر مربع ديوار هبلكس فرمستون به ضخامت ۱۰ سانتي متر ۲۵ درصد و ديوار هبلكس فرمستون به ضخامت ۲۰ سانتي متر ۳۰ درصد از ديوار مشابه آجري ارزانتر است.