مقاله های هبلکس

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

با توجه به حجم كار و محل اجراي كار مي‌توان تعداد نفرات را افزايش يا كاهش داد ولي بعد از حمل مصالح به طبقات حداقل دو نفر جهت مسؤليت‌هاي زير مورد نياز است:
- یك نفر استاد كار جهت چيدن و تراز و شاقولي كردن ديوار ساخته شده با بلوک بتنی گازی
- يك نفر كارگر جهت ساختن ملات یا چسب بلوک هبلکس و رساندن مصالح به استادكار.
- معمولاً يك استادكار بلوک فرمستون و يك كارگر روزي ۳۰ متر مربع ديوارچيني هبلکس را انجام مي‌دهند.