کاربرد ثرمستون در ساختمان

کاربرد ثرمستون در ساختمان

1 - شیب بندي پشت بام با فرمستون
بتن سبک (فرمستون) با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن براي پوشش شیب بندي استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روي بلوک سبک هبلکس را عایق بندي یا ایزولاسیون نمود.

2 - کف بندي طبقات با فرمستون
به دلیل سبکی وزن بتن سبک (فرمستون) و آسان بودن تهیه آن می توان تمامی کف طبقات ، محوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهاي تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدي را مستقیماً روي بلوک سبک هبلکس انجام داد.