مزایاي کاربرد فرمستون و بلوک سبک

مزایاي کاربرد فرمستون و بلوک سبک

با کاهش بار وارد بر روي فونداسیون، موجب کوچکتر شدن ابعاد آن، کمتر شدن تعداد و کوچکتر شدن شمعها و کاهش مقدار آرماتورهاي و به طبع آن اجراي سریع تر و آسان تر فونداسیون می گردد.
- کاهش بار مرده سبب کوچک تر شدن اعضا نگهدار می شود.
- کاهش بار مرده بزور مستقیم باعث کاهش نیروهاي لرزه اي وارد بر سازه می گردد.
- در گسترش پلها می توان با استفاده از مواد سبک مانند بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) می توان عرشه پل را جهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگ ترنمود بدون اینکه تغییري در سازه و یا فونداسیون پل ایجاد کنیم.
- با توجه به مقاومت مطلوب بتن سبک (بلوک سبک هبلکس تهران) در برابر آتش سوزي می توان از حداقل توصیه شده ضخامت بتن در کفها کاست.
- حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک سبک هبلکس تهران) بسیار راحت تر بوده و هزینه کمتري در بر دارد.