برتری های فنی هبلکس

برتری های فنی هبلکس

سبکی وزن بلوک فرمستون ، فرمستون عایق در برابر حرارت، فرمستون عایق در برابر برودت، بلوک فرمستون عایق در برابر صدا،فرمستون استحکام و پایداری در مقابل زلزله، آتش سوزی و بسیاری مزایای دیگر از محاسن بلوک های هبلکس – فرمستون – ثرمستون – سیپروکس – ترمستون نسبت به سایر مصالح قدیمی نظیر آجر های معمولی و آجر های سفال می باشد.